VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre e-shop www.din-technik.sk

ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť DIN-TECHNIK spol. s r.o., so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava zapísanej v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 11007/B, IČO: 35 690 496, IČ DPH: SK2020342764, Bankové spojenie: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2610 0416, Tel.č.: 0800 800 100, e-mail: office@din-technik.sk Orgán dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

I. Vymedzenie základných pojmov

I.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) vydané predávajúcim v súlade s § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) vrátane akýchkoľvek ich zmien a doplnení, upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s predajom a nákupom tovaru predávajúceho cez e-shop predávajúceho, za podmienok v nich ustanovených (ďalej len „VOP“).

I.2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť DIN-TECHNIK spol. s r.o. so sídlom Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 690 496, zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 11007/B.

I.3. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s týmito VOP akýmkoľvek spôsobom doručí objednávku predávajúcemu. Osoba uskutočňujúca objednávku za kupujúceho sa považuje za osobu oprávnenú uskutočniť objednávku podľa týchto VOP v mene a na účet kupujúceho. Ak táto osoba koná bez oprávnenia za kupujúceho, alebo oprávnenie prekročí, toto konanie zaväzuje kupujúceho, pokiaľ neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 /troch/ pracovných dní od akceptácie objednávky predávajúcim.

I.4. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci vymedzení podľa týchto VOP.

I.5. Objednávka je prejav vôle kupujúceho uskutočnený v súvislosti s e-shopom predávajúceho a v súlade s jeho VOP, z ktorého je zrejmé, že kupujúci má záujem kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim v e-shope.

I.6. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá výlučne v súlade s týmito VOP, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu, ktorej výška a doba splatnosti bude uvedená na príslušnom daňovom doklade. Kúpna zmluva je uzavretá uplynutím 24 hodín od momentu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho.

I.7. Kúpna cena alebo aj cena je celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

I.8. Dopravné predstavuje cenu za dopravu tovaru ku kupujúcemu.

I.9. Akceptáciou objednávky je jej potvrdenie e-mailom zo strany predávajúceho. Tieto pojmy sa v týchto VOP používajú ekvivalentne.

II. Všeobecné ustanovenia

II.1. Tieto VOP sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky kupujúceho.

II.2. Súbežné používanie akýchkoľvek iných dojednaní a všeobecných obchodných podmienok kupujúceho s VOP predávajúceho je vylúčené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

II.3. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že po uplynutí 24 hodín od momentu potvrdenia objednávky predávajúcim nie je oprávnený odstúpiť od objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

II.4. Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri vybranom tovare sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka konkrétneho kupujúceho.

II.5. Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Potvrdenie objednávky s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.din-technik.sk.

II.6. Bezprostredne po dokončení objednávky bude táto zaregistrovaná predávajúcim, ktorý zašle na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú tento uviedol pri uskutočnení objednávky, potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky kupujúcim vrátane reklamačného poriadku predávajúceho.

II.7. Ak zmluvné strany realizujú svoju písomnú komunikáciu elektronickými prostriedkami, kupujúci berie na vedomie, že informácie prenášané prostredníctvom elektronických prostriedkov, nie sú chránené voči porušeniu ich dôvernosti a autenticity žiadnym zabezpečením.

II.8. Kupujúci súhlasí a potvrdzuje, že všetky jeho hovory uskutočnené s predávajúcim sú nesúkromného charakteru a poskytuje predávajúcemu svoj súhlas, aby boli zaznamenávané a uchovávané predávajúcim po dobu 4 rokov od uskutočnenia telefonického hovoru a v prípade potreby použité ako dôkaz v súdnom konaní.

II.9. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, ak tieto VOP neustanovujú inak:

a) ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho písomne informovať a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti je povinný vrátiť obdržané finančné prostriedky kupujúcemu na jeho účet do 15 dní od odstúpenia.

II.10. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií:

a) v lehote do 24 hodín od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

III. Platobné podmienky

III.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas, spôsobom určeným v objednávke. Cena sa považuje za zaplatenú momentom, kedy sa dostane do dispozície predávajúceho. Cenu podľa objednávky môže kupujúci zaplatiť:

a) v hotovosti pri osobnom odbere
b) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe predfaktúry, alebo
c) v hotovosti pri dodaní tovaru kuriérom.

III.2. V prípade zmeny daňových, colných alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ovplyvňujúcich výšku dojednanej kúpnej ceny, má predávajúci právo na zodpovedajúce zvýšenie dohodnutej kúpnej ceny. To neplatí, ak predávajúci už vystavil kupujúcemu daňový doklad. Akékoľvek ďalšie zmeny kúpnych cien sú možné len po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.

III.3. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti kupujúcim zaplatiť kúpnu cenu predávajúcemu riadne a včas, má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny.

III.4. Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť predávajúcemu aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

III.5. Za škodu na strane predávajúceho sa považuje tiež ujma, ktorá mu vznikla tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia zmluvných povinností kupujúcim.

III.6. Predávajúci má právo na započítanie pohľadávok, ktoré má voči kupujúcemu z akéhokoľvek právneho vzťahu, a to aj nesplatných pohľadávok, premlčaných pohľadávok, podmienených pohľadávok, pohľadávok, ktoré nemožno uplatniť na súde ako aj pohľadávok, ktoré nemožno postihnúť exekúciou. Predávajúci je oprávnený týmto spôsobom započítať aj pohľadávky znejúce na rôzne meny a to aj v prípade, že tieto meny nie sú voľne zameniteľné. Predávajúci má právo určiť poradie započítania pohľadávok. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči predávajúcemu proti pohľadávkam predávajúceho a ani takéto pohľadávky voči predávajúcemu bez písomného súhlasu predávajúceho postúpiť tretím osobám.

IV. Dodacie podmienky

IV.1. Miestom plnenia je sídlo, resp. prevádzkareň predávajúceho v SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

IV.2. Predmetom dodania je tovar špecifikovaný v objednávke. Čiastočné plnenie objednávky predávajúcim je možné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že prevzatie tovaru kupujúci nepotvrdí svojim podpisom na dodacom liste, platí domnienka, že tovar bol prevzatý uplynutím posledného dňa dodacej lehoty, ktorá začala plynúť dňom akceptácie objednávky predávajúcim.

IV.3. Dodacia lehota je závislá od povahy jednotlivého druhu tovaru, spôsobu jeho dodania a jej trvanie špecifikuje predávajúci v akceptácií objednávky. Predávajúci je oprávnený plniť pred dohodnutou dodacou lehotou resp. po dodacej lehote a kupujúci nie je oprávnený v takom prípade tovar odmietnuť.

IV.4. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za predĺženie dodacej lehoty spôsobené treťou osobou.

IV.5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty aj v prípade, ak jeho prepravná kapacita je plne vyťažená, dodacia lehota pripadne na sobotu, nedeľu či štátny sviatok alebo mu kupujúci neposkytne potrebnú súčinnosť.

IV.6. V prípade, ak si kupujúci objednaný tovar nepreberie v sídle, resp. prevádzkarni predávajúceho, zabezpečí predávajúci na náklady kupujúceho jeho dodanie do miesta určeného kupujúcim v objednávke. To neplatí, ak si kupujúci zabezpečí prepravu tovaru sám a na vlastné náklady.

IV.7. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. V prípade odoslania tovaru prostredníctvom dopravcu, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, ak ich je viac, v čase odovzdania tovaru prvému dopravcovi.

IV.8. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci jeho prevzatím.

IV.9. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať. V prípade, ak kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, kupujúci znáša náklady na uskladnenie tovaru, prepravu tovaru ako aj ďalšie náklady, ktoré predávajúci vynaložil v súvislosti so zabezpečením vráteného tovaru a starostlivosťou o neho. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu neprevzatím tovaru vznikla.

IV.10. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní riadne prezrieť a písomne upozorniť predávajúceho na prípadné vady, resp. iné nedostatky dodaného tovaru. Na neskôr uplatnené výhrady kupujúceho sa neprihliada.

IV.11. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru, ktorá predstavuje paušalizovanú náhradu škody, vzniknutú predávajúcemu v súvislosti so zaobstaraním tovaru.

V. Zodpovednosť za vady tovaru

V.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu stanovenom v ustanoveniach § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

VI Reklamačný poriadok

VI.1. Pri preberaní tovaru je kupujúci v súlade s prevenciou vzniku škôd povinný skontrolovať najmä či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou, či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou a či je tovar alebo jeho obal nepoškodený.

VI.2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín emailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.

VI.3. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia, zničenia, iného znehodnotenia alebo iného množstva tovaru pri jeho dodaní nebude predávajúci akceptovať. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto bodu VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI.4. Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: office@din-technik.sk alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, pričom je povinný priložiť kópiu dodacieho listu a faktúry k tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť a) svoje identifikačné údaje, b) údaje predávajúceho, c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje, d) popis vady tovaru a e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

VI.5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

VI.6. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v popise k jednotlivým druhom tovaru uvedené inak alebo pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

VI.7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar, c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom, e) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený, g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, alebo tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod., h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, i) po uplynutí záručnej doby.

VI.8. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

VI.9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

VI.10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie čo možno najskôr, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie môže predávajúci vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

VI.11. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom.

VI.12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, môže predávajúci vybaviť reklamáciu odstránením vád opravou alebo dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, prípadne dodá chýbajúci tovar a odstráni právne vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, môže predávajúci vybaviť reklamáciu dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodaním iného tovaru v hodnote vadného tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z kúpnej ceny, prípadne vrátením celej kúpnej ceny kupujúcemu. Uvedené poradie spôsobov vybavenia reklamácie je kupujúceho záväzné.

VII. Záverečné ustanovenia

VII.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP pred podpísaním objednávky riadne prečítali, ich obsahu porozumeli, kúpnu zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a bez akéhokoľvek nátlaku.

VII.2. Objednávka spolu s VOP je pre obidve zmluvné strany záväzná okamihom uplynutia 24 hodín od momentu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

VII.3. Ak nie je v týchto VOP alebo písomnou dohodou zmluvných strán ustanovené inak, písomnosti sa zasielajú poštou na adresu prevádzkarne predávajúceho a sídlo, resp. adresu bydliska kupujúceho uvedených v objednávke vo forme doporučenej zásielky. Pokiaľ nie je zásielka zaslaná adresátovi do vlastných rúk s doručenkou, na ktorej je vyznačený deň prevzatia zásielky adresátom, považuje sa zásielka za doručenú uplynutím 7 /siedmeho/ dňa od odoslania tejto zásielky. Ak sa zásielka z akéhokoľvek dôvodu vráti odosielateľovi späť ako neprevzatá, považuje sa deň jej vrátenia za deň doručenia písomnosti, a to aj vtedy, ak sa adresát o odoslaní zásielky a jej prípadnom uložení na pošte nedozvedel.

VII.4. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu korešpondenčnej adresy alebo dodacej adresy bezodkladne, najneskôr však do 5 /piatich/ dní od zmeny, v opačnom prípade sa za riadne doručené považujú všetky písomnosti a tovary doručené na poslednú známu adresu adresáta.

VII.5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu všetky zmeny, ku ktorým došlo po uzatvorení kúpnej zmluvy a ktoré sa týkajú jeho identifikácie (napr. zmena obchodného mena, sídla resp. miesta podnikania, podanie návrhu na začatie konkurzného konania, vstup do likvidácie, zrušenie živnostenského oprávnenia a pod.). V prípade porušenia tohto ustanovenia je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny objednaného tovaru.

VII.6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť predmetom obchodného tajomstva.

VII.7. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho výslovne neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka.

VII.8. Predávajúci je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho VOP kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej kúpnej zmluve platia tie VOP, ktoré boli platné a účinné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

VII.9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 31.03.2017 a nahrádzajú všetky doposiaľ publikované všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.

V Blatnej na Ostrove, dňa 31.03.2017


Accept

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení našich služeb a Vašeho bezpečí.